Naše služby

Poskytujeme služby a řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Pomůžeme Vám s komplexním zajištěním systému BOZP a PO ve Vaší firmě.

Služby v oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajištění bezpečných pracovních podmínek patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele.

K zabezpečení těchto povinností nabízíme naše služby a to zejména:

Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik

Soustavné vyhledávání a prevence rizik na pracovištích, jejich hodnocení a přijímání opatření k jejich odstranění

Kategorizace prací a pracovišť (zpracování návrhu zařazení prací do kategorií)

Provádění vstupního a periodického školení zaměstnanců z oblasti BOZP

Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce

Provádění pravidelných a mimořádných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP)

Řešení povinností v oblasti hygieny práce

Bezpečnostní značení - návrh, umístění a instalace bezpečnostních a výstražných tabulek a značení

Účast při kontrolách oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)

Zpracování, implementace, vedení a aktualizace dokumentace BOZP:

  • management (řízení) BOZP v organizaci
  • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům
  • řešení problematiky pracovních úrazů - směrnice pro pracovní úrazy (šetření úrazů, vypracování a evidence dokumentace, hlášení a odeslání záznamu, odškodnění úrazu)
  • poskytování první pomoci (traumatologický plán, školení)
  • harmonogram lékařských prohlídek zaměstnanců /vstupní, periodické, mimořádné, výstupní/
  • směrnice práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým
  • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
  • provozní řády dle druhu provozované činnosti
  • dopravní řád
  • skladový řád
  • provozně bezpečnostní předpisy pro stroje a zařízení a ostatní interní předpisy v oboru BOZP
  • zpracování lhůtníku kontrol, revizí a prohlídek dle konkrétních podmínek
Služby v oblasti PO

Oblast PO

Ve Vaší společnosti provedeme prověrku požární ochrany. Zpracujeme, případně doplníme veškerou potřebnou dokumentaci požární ochrany dle požadavků současných právních předpisů (zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci). Provedeme veškeré proškolení zaměstnanců z požární ochrany.

Nabízíme služby v oblasti zajištění PO a to především:

Výkon odborně způsobilé osoby v PO

Provádění vstupního a periodického školení zaměstnanců z oblasti PO

Provádění pravidelných kontrol PO

Požární značení - návrh, umístění a instalace tabulek a značení

Účast při kontrolách Státního požárního dozoru

Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace PO:

  • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí
  • Zpracování požárních řádů
  • Zpracování požární poplachové směrnice
  • Zpracování evakuačního plánu
  • Zpracování řádu ohlašovny požárů
  • Zpracování tematického plánu školení zaměstnanců
  • Zpracování tematického plánu odborné přípravy preventivních požárních hlídek
  • Zpracování tematického plánu odborné přípravy preventistů požární ochrany
  • Zpracování dokumentace o provedeném školení
  • požární kniha
Školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO

Povinnost školit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází ze zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.

Provádíme školení v oblasti BOZP a PO dle platné legislativy:

Školení BOZP

  • vstupní a periodické školení zaměstnanců z oblasti BOZP
  • vstupní a periodické školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP
  • školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na žebřících
  • školení obsluh motorových, plošinových a vysokozdvižných vozíků
  • školení vazačů břemen
  • školení jeřábníků
  • školení řidičů referentských vozidel
  • školení nakládání s chemickými látkami
  • školení obsluh křovinořezů, motorových kos, zahradních traktorů
  • školení první pomoci

Školení  PO

  • školení zaměstnanců v PO
  • školení vedoucích zaměstnanců v PO
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • odborná příprava preventistů PO
  • školení zaměstnanců externích firem, působících na pracovištích klienta
Ostatní činnost

Ostatní činnost

Oblast BOZP

Koordinátor BOZP na staveništi

  • Pro zhotovitele staveb zajišťujeme výkon činnosti Koordinátora BOZP dle požadavku §14 a 15 zákona č.309/2006 Sb. v platném znění.

  • Činnosti koordinátora provádíme jak při přípravě stavby /díla/ a rovněž při jeho realizaci.

Revize a kontroly technických zařízení

Nabízíme spolupráci při zajišťování specialistů provádějících revize a kontroly technických zařízení dle zákonných požadavků.

Oblast PO

  • zajištění kontrol, revizí a zkoušek hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů
  • navržení množství a výběr druhů hasicích přístrojů v provozu
  • navržení orientačních systémů pro značení únikových cest a východů

Kontaktujte nás

Jak to funguje

Proces zajištění BOZP a PO je následující:

Vstupní audit
Seznámení se stávajícím stavem BOZP a PO ve Vaší firmě.
Analýza rizik a návrh řešení
Zjištění nedostatků s následným návrhem řešení, jehož cílem je zvýšení bezpečných pracovních podmínek.
Implementace řešení
Realizace opatření do činností firmy.
Kontrola
Následná kontrola opatření a vyhodnocení jejich efektivity.